SatsangLive

The Spiritual Touch

दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्त्रोत्रं | Durga Shrottarshatnamstrotam

0

शतनाम प्रवक्ष्यामि शुणुष्व कमलानने ।
यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती ।।1।।

ॐ सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी ।
आर्या दुर्गा जयाआद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी ।।2।।

पिनाकधारिणी चित्रा चन्द्रघण्टा महातपाः ।
मनो बुद्धिरहंकारा चित्तरुपा चिता चितिः ।।3।।

सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी ।
अनन्ता भाविनी भाव्या भव्याअभव्या सदागतिः ।।4।।

शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा ।
सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी ।।5।।

अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती ।
पट्टाम्बरपरीधाना कलमञ्जीररञ्जिनी ।।6।।

अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी ।
वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गमुनिपूजिता ।।7।।

ब्राह्मी माहेश्वरी ऎन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा
चामुण्डा च वाराही लक्ष्मीश्च पुरूषाकृतिः ।।8।।

विमलोत्कर्षिणि ज्ञानाक्रिया नित्या च बुद्धिदा।
बहुला बहुलप्रेमा सर्ववाहनवाहना ।।9।।

निशुम्भशुम्भहननी महिषासुरमर्दिनी ।
मधुकैटभहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी ।।10।।

सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी ।

सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा ।।11।।

अनेक शस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी ।

कुमारी एककन्या च कैशोरी युवती यतिः ।।12।।

अप्रौढा प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा।

महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला ।।13।।

अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी।

नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी ।।14।।

शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी ।

कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी ।।15।।

Durga-Maa

य इदं प्रपठेन्नित्यं दुर्गानामशताष्टकम् ।
नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्वति ।।16।।

धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च ।
चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम् ।।17।।

कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्व देवीम् सुरेश्वरीम् ।
पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नामशताष्टकम् ।।18।।

तस्य सिद्धिर्भवेद् देवि सर्वैः सुरवरैरपि ।
राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्।।19।।

गोरोचनालक्तककुंकुमेन सिन्दूर्कर्पूरमधुत्रयेण ।
विलिख्य यन्त्रविधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः ।।20।

भौमवास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते
विलिख्य प्रपठेत स्त्रोत्रं स भवेत् सम्पदां पदम् ।।21।
इति श्रीविश्वसारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनाम्स्त्रोत्रं समाप्तम्।

So, what do you think ?